Archive

อักษรโลหะ ไฟออกหลัง หรืออักษรโลหะ LED ถ้าดูภายนอกจะดูคล้ายป้ายตัวอักษรโลหะทำสีทั่วไปแต่จะมีความพิเศษกว่าอักษรโลหะทั่วไปคือมีการติดตั้งไฟ LED ไว้ภายในเพื่อให้สามารถส่องออกไปด้านหลัง โดยป้ายจะมีขายื่นออกไปด้านหลังเพื่อให้ตัวอักษรลอยออกมาจากพื้นหลังมีช่องว่างพอให้แสงไฟสาดออกไปได้ และเมื่อไฟไปกระทบกับพื้นหลังจะทำให้เกิดแสงรอบๆ ตัวอักษรทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ป้ายอักษรโลหะปกติแล้วจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเฉพาะในเวลากลางวัน แต่อักษรโลหะ ไฟออกหลังนั้นนอกจากจะมอกเห็นในตอนกลางวันแล้วยังดูสวยงามในตอนกลางคืนอีกด้วย...

ป้ายท้องฟ้าจำลอง เป็นประเภทป้ายอักษรที่ใช้วัสดุเป็นโลหะซิงค์แต่มีความพิเศษคือด้านหลังของป้ายมีการติดตั้งไฟ LED ทำให้มีแสงไฟสะท้อนออกด้านหลังและมีความฟุ้งดูสวยงามเนื่องป้ายได้มีการยื่นออกมาจากพื้นหลังพอประมาณไม่ให้แนบชิดกับผนังจนเกินไป ป้ายประเภทนี้อาจจะเรียกอีกชื่อหนึงคือประเภทป้ายอักษรโลหะ LED ในตอนกลางวันป้ายจะดูคล้ายกับป้ายอักษรโลหะทั่วๆ ไป แต่ในตอนกลางคืนจะดูคล้ายกับป้ายไฟ LED...